Forum > พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)

ชีวประวัติ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)

(1/1)

แก้มโขทัย:ประวัติพระพยอม
พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม  กลฺยาโณ)
นามเดิม พยอม จั่นเพชร
เกิดวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2492 ปีฉลู
บิดา นายเปล่ง จั่นเพชร
มารดา นางสำเภา จั่นเพชร
ภูมิลำเนา อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

บรรพชา
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2502 และอุปสมบท เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2513 ณ วันสังวรณ์วิมลไพบูลย์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีพระครูนนทประภากร เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่ เจ้าอาวาสวัดพิกุลเงิน เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษา
พ.ศ. 2500 เข้ารับการศึกษา ที่โรงเรียนสังวรพิมลไพบูลย์
พ.ศ. 2513 อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดสังวรพิมลไพบูลย์
พ.ศ. 2514 จบนักธรรมตรี ที่วัดอัมพวัน จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2515 จบนักธรรมโท ที่วัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2516 จบนักธรรมเอกที่วัดบางอ้อยช้าง จังหวัด นนทบุรี
พ.ศ. 2517 เข้าศึกษาปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ได้รับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
พ.ศ. 2537 ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพุทธศาสน์) จากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2537 ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพัฒนาสังคม) จากสาถบันบัณฑิตพัณนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
พ.ศ. 2541 ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) จากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2541 นิเทศศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
พ.ศ. 2546 พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาธรรมนิเทศ) จากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้รับพระราชทานสมศักดิ์ ดังนี้
พ.ศ.2538 ได้พระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระพิศาลธรรมพาที
พ.ศ.2547 ได้พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชธรรมนิเทศ

แก้วจ๋าหน้าร้อน:
 พระพยอมท่านสอนได้ใจดีครับ ง่ายๆชาวบ้านๆ
:13: อนุโมทนาสาธุครับ ขอบคุณครับพี่กบ

แปดคิว:
ทันใจจริงๆ :07: :46: :45:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version