บทสวตมนต์ (นานาชาติ)

หัวข้อ

(1/6) > >>

[1] แผ่เมตตาบาลี อัปปมัญญาภาวนา พร้อมเสียงบรรยายแปลเป็นภ.ไทย

[2] บทสวดมนต์ทำนองอินเดีย :ธัมมจักกัปวัตตนสูตร(Thai sub)

[3] 金刚经念诵 >>> กิมกังเก็งค่ะ

[4] ดนตรี นโมอมิตพุทธ

[5] บทสวดสรรเสริญเจ้าแม่กวนอิม(นำโม ไต้ซือ ไต้ปุย กิ่วโค้ว กิ่วหลั่ง)

[6] 大悲咒(2009版)-天籟梵音

[7] บทสวดมนต์ทำนองอินเดีย :ปฏิจสมุปบาท(Thai sub)

[8] บทสวดธิเบต+คำแปลปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร[Thai subtitle version]

[9] 大悲咒(2009版)-兒童版 ไตปุยจิ่ว เสียงเด็กสวดค่ะ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version