พระอริยบุคคล

หัวข้อ

<< < (10/11) > >>

[1] อสีติมหาสาวก - พระทัพพมัลลบุตรเถระ

[2] อสีติมหาสาวก - พระโตเทยยเถระ

[3] อสีติมหาสาวก - พระติสสเมตเตยยเถระ

[4] อสีติมหาสาวก - พระชตุกัณณิกเถระ

[5] อสีติมหาสาวก - พระจุลปันถกเถระ

[6] อสีติมหาสาวก - พระจุนทเถระ

[7] อสีติมหาสาวก - พระควัมปติเถระ

[8] อสีติมหาสาวก - พระคยากัสสปเถระ

[9] อสีติมหาสาวก - พระกุณฑธานเถระ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version