สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

หัวข้อ

(1/9) > >>

[1] พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

[2] พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม

[3] “สันโดษ” และ “ไม่สันโดษ” อย่างไร

[4] รู้จักบ้านของตัวเองไว้ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ป. อ. ปยุตฺโต)

[5] อย่าทำตัวเป็นคนใบ้แบกขวดเปล่า โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( ป. อ. ปยุตฺโต)

[6] จึงจะเรียกว่า พ้นกรรม

[7] สัมโมทนียกถา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

[8] บูชาพระพรหมจนองค์พัง ก็ยังไม่รู้จักท้าวมหาพรหม ( ป. อ. ปยุตฺโต)

[9] ปัญญา และ จริยธรรมสากล ( สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป. อ. ปยุตฺโต)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version